نویسنده = دکتر حسین پوراحمدی
تعداد مقالات: 1
1. دیپلماسی انرژی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-40

دکتر حسین پوراحمدی