نویسنده = دکتر عماد افروغ
تعداد مقالات: 1
1. مبانی و قلمرو احیاگری دینی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-34

دکتر عماد افروغ