نویسنده = دکتر جلال درخشه
تعداد مقالات: 4
1. عدالت از دیدگاه امام علی(ع)

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

دکتر جلال درخشه


3. نسبت قانون و شریعت در اندیشة سیاسی علامه میرزای نایینی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 39-60

دکتر جلال درخشه


4. جستاری در اندیشه‌های بوم گرایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 159-180

دکتر جلال درخشه