نویسنده = دکتر اصغر افتخاری
تعداد مقالات: 1
1. معنا و مقام مصحلت در اندیشۀ سیاسی ایرانی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1385، صفحه 7-38

دکتر اصغر افتخاری