نویسنده = سیدمجتبی حسینی
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ مشارکت سیاسی و سلسله‌مراتب نیازها؛ مطالعۀ موردی کارکنان دانشگاه یزد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-111

محمد عابدی اردکانی؛ سیدمجتبی حسینی