1. تأثیر ژنوم ژئوپلیتیک کشورهای ساحلی حوزه خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 461-486

سید محمد طباطبایی؛ سید محمد حسین حسینی


2. تبیین رابطة فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی؛ مطالعة موردی: شهرستان ممسنی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 169-208

میثم میرزائی‌‌تبار؛ وحید صادقی؛ سید محمد حسین حسینی