نویسنده = میثم میرزائی‌‌تبار
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رابطة فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی؛ مطالعة موردی: شهرستان ممسنی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 169-208

میثم میرزائی‌‌تبار؛ وحید صادقی؛ سید محمدحسین حسینی