نویسنده = امیرمحمد حاجی‌یوسفی
تعداد مقالات: 2
1. منابع قدرت اجتماعی، ساختار دولت و روابط خارجی قاجار

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-116

امیرمحمد حاجی‌یوسفی؛ محمد محمدیان


2. وضعیت مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 69-97

امیرمحمد حاجی‌یوسفی؛ علی بغیری