کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 6
1. بررسی پیامدهای اجتماعی سیاست تقسیم اراضی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای روش AHP

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-101

محمد جواد موسی نژاد؛ محمد باقر خرمشاد


2. الزامات سیاست خارجی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-72

محمدحسن خانی


3. تبیین رابطة فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی؛ مطالعة موردی: شهرستان ممسنی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 169-208

میثم میرزائی‌‌تبار؛ وحید صادقی؛ سید محمدحسین حسینی


4. روحانیت، انقلاب مشروطه و ستیز میان سنّت و تجدّد

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 95-122

دکتر مهدی رهبری


5. تأثیرپذیری سیاستهای توسعه در ایران از الگوهای مسلط ‌غربی‌

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

دکتر سید مرتضی هزاوه‌ای


6. آسیب‌شناسی مدیریت توسعه در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 103-134

یوسف ترابی