اولویت‌بندی مسائل در تدوین دستور کار برای خط‌مشی‌گذاری عمومی

نوع مقاله: علوم سیاسی از منظر ایرانی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش، به بررسی نقش مدل‌های ذهنی خط­مشی­گذاران در چگونگی اولویت‌بندی مسائل در هنگام تدوین دستور کار خط­مشی­های عمومی پرداخته می­شود. عوامل گوناگونی در ادراک مسئله، ارائۀ تعریف روشن از آن و اولویت­بندی و تدوین مسائل در قالب دستور کار خط­مشی‌گذاران مؤثرند؛ اما این پژوهش مترصد ارزیابی آن است که نظریه­های وضع و ساخت اجتماعی واقعیت چه تأثیرات متفاوتی بر شناسایی عوامل، بازیگران و ذینفعان و نحوۀ استفاده از ساز و کارهای گوناگون برای اقناع، فریب و تحمیل به جامعه و یا نظایر آن دارند و چرا و چگونه موجب تمرکز بر برخی از مسائل خاص توسط تحلیل‌گران خط­مشی و کارگزاران می­شوند. این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی و از نظر روش، تحلیلی ـ توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. تکنیک تحلیل نیز دلفی با رویکرد فازی است. بر این اساس، ضمن تجزیه و تحلیل داده­های اولیه­ای که از تعدادی از اساتید رشته خط­مشی­گذاری، نمایندگان مجلس و ناظران اجرای خط­مشی به­دست آمده است، این نتیجه حاصل شد که کارگزاران، افراد و گروه‌های ذینفع، به شدت تحت تأثیر ساخت و بافت ادبیات جاری و بعضاً خود‌ساخته قرار دارند. بنابراین در بسیاری از موارد اولویت­بندی­های خط­مشی­، هیچ ارتباطی به جهان واقع نداشته، بر مبنای ذهنیت خط­مشی­گذاران شکل می­گیرد

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Prioritizing of Problems in The Agenda-Setting Stage of Public Policies

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Pourezzat 1
  • Sakineh Bigdeli 2
  • Ali Asghar Sadabadi 3
چکیده [English]

This paper studies the role of the conceptual models of the policy makers in the quality of prioritizing problems in the agenda setting stage of public policy cycle.  Several factors contribute to perceiving problems, presenting clear definitions of them, prioritizing them and then problem setting in the format of agenda for policy makers. However, expecting to examine the theories of enactment and social construction of reality, this study seeks to indicate what effects these theories have on identifying the causes, players and interested groups and the way of using various mechanisms towards convincing, deceiving and imposing something on the society ,etc. It also deals with the question why and how these theories make analyzers of policies and agencies concentrate on some special problems .The research method in this article is analytical-descriptive, in the form of content analysis, adopting Fuzzy approach in its technique of analysis. Analyzing primary data gathered from some public policy scholars, Islamic Consultative Assembly representatives, and auditors of public policies indicated that agencies, individuals and interested groups are seriously affected by structure and context of current literature and sometimes the self-structured one. So in many cases, prioritizing problems is not relevant to the real world but to the subjective attitude of the policy makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public problems
  • theory of social construction of reality
  • theory of enactment of reality
  • convincing mechanisms