سیاست خارجی نسل پنجم رهبری جمهوری خلق چین نسبت به جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: علوم سیاسی از منظر ایرانی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان.

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

: جمهوری خلق چین یک قدرت جهانی رو به رشد و جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای حوزه خلیج‌فارس است. درخواست فزآینده جهانی برای نفت و نقش ایران و خلیج‌فارس در تأمین و عرضه نفت اهمیت بیشتری به این روابط داده است. سیاست خارجی نسل پنجم جمهوری چین نسبت به جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر ویژگی‌های شخصیتی رهبران و منفعت ملی این کشور مطرح می‌شود. نگارندگان با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی در پاسخ به این سئوال دارند که نسل پنجم رهبری چین ممکن است چه نوع سیاست خارجی را در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند؟ نتایج تحقیق دلالت برآن دارد که با روی کارآمدن این نسل، در سیاست خارجی چین نسبت به ایران هم عوامل واگرایی و هم عوامل همگرایی نقش داشته است.  براساس ویژگی شخصیتی رهبران نسل پنجم، روابط ایران و چین تحت تأثیر آموزه‌ها و ارزش‌های غربی و آمریکایی این نسل می‌تواند تا حدی کمرنگ شود و در مقابل، توجه این نسل به کشورهای صنعتی مانند ایالات متحده و ژاپن برای توسعه اقتصادی بیشتر معطوف شود.  اما این مسئله به این معنا نیست که این نسل غرب‌گراست بلکه نسل پنجم نیز براساس واقع گرایی و دفاع از منافع ملی خود عمل می‌کند. 

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Foreign Policy of The Fifth Generation of Leadership in People’s Republic of China Towards The Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyed javad Imamjomezadeh 1
  • Samira Nassaji 2
چکیده [English]

The People’s Republic of China is an ever rising world power and Islamic Republic of Iran is one of the most powerful countries in the Persian Gulf region. The ever increasing world needs for oil and the role of Iran and Persian Gulf in satisfying this need has made these relations more significant. The foreign policy of the fifth generation of leadership in People’s Republic of China towards the Islamic Republic of Iran is defined under the influence of the characteristics of leaders personalities and China’s national interests.
Proceeding an analytical-descriptive method, the authors seek to respond to the following question: what kind of foreign policy may the 5th generation of Chinese leadership have towards the Islamic Republic of Iran?
The outcomes of this research indicate that with the accession to power of this generation, the divergent as well as convergent agents have played an important role in the foreign policy of China towards Iran.
 According to the personality features of the 5th generation leaders, the relations between Iran and China can be fainted to some extent under American and western values and teachings of this generation. Thus the attention of this generation can be drawn to industrial countries like USA and Japan for further economic development. However, it doesn’t mean that this generation is western oriented. Rather, the fifth generation also acts based on realism and defending its own national interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign policy
  • Political leadership
  • People’s Republic of China
  • Iran
  • national interests
  • pragmatism