تحلیل مسئلۀ اتمی ایران و غرب در چارچوب نظریۀ بازی‌ها

نوع مقاله: علوم سیاسی از منظر ایرانی

نویسندگان

1  استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

چکیده

 فعالیت‌ها‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، ایجاد بحران‌ها‌ی مختلفی را از سوی بازیگران مخالف یا معارض در عرصه‌ها‌ی داخلی و بین‌المللی در پی داشته است؛ افزایش حجم تحریم‌ها‌ی شورای امنیت ضد ایران و تهدیدهای مختلفی که ضد برنامۀ هسته‌ای ایران شده، شرایط بغرنجی را به وجود آورده است. غرب تلاش دارد ادامۀ برنامه‌ها‌ی هسته‌ای ایران و ادامۀ غنی‌سازی را در چارچوب دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ترسیم نماید تا از این طریق جامعۀ بین‌المللی را در جهت خواست خود تجهیز کند. از سوی دیگر، ایران بر سر حقوق مسلم هسته‌ای خود (ادامۀ غنی‌سازی) برای تأمین نیازهای روزافزون انرژی و دیگر موارد، پافشاری می‌کند و برنامۀ صلح‌آمیز خود را مطرح می‌سازد. جمهوری اسلامی ایران طی مذاکرات متعددی که با اروپا و بعداً کشورهای عضو 1+5 داشته است، به‌واسطۀ سیاسی بودن فضای مذاکرات دوجانبه، هنوز به توافق روشنی بر سر فعالیت‌ها‌ی هسته‌ای خود دست نیافته است. شاید یکی از عوامل این سوءتفاهم بین طرفین نبود دیپلماسی مشخص و روشن و اعتماد‌سازی در این زمینه باشد. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی اهداف کشورهای غربی در پیگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران مشخص شود و بر این اساس، سعی می‌شود مناقشۀ موجود در چارچوب نظریۀ بازی‌ها تحلیل گردد و بر این مبنا، روش‌ها‌ی مذاکره و دیپلماسی اعتمادساز بین طرفین ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Iran & the West Nuclear Disputed in the Framework of Game Theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Basiri 1
  • Ata Mohammadi 2
چکیده [English]

   Islamic Republic of IRAN's nuclear activities have created various crises in both national and international fields for this country. Security Council increasing sanctions against Iran, and different threats against Iran's nuclear program, have created a complex situation for Iran. In the view of west the IRAN's nuclear continuation program and enrichment continuation is IRAN's attempt in context to achieve nuclear weapon. Thus west is trying to equipment international community to ward their demands. On the other hand IRAN insists on its nuclear rights (enrichment continuation) in order to providing growing energy needs and other issues. IRAN says this program is peaceful and says west trying is organized attempt for hindering IRAN from its international rights. Islamic republic of IRAN during its negotiations with Europe and 5+1 countries has achieved no clear consensus over its nuclear activities due to political space of bilateral negotiation. Maybe one of the reasons for this misunderstanding is lack of clear and transparent diplomacy and confidence- building in this field. This present study aims to specify west countries purposes in following nuclear negotiations with IRAN by using descriptive- analytical method. On this base we analyzed IRAN's nuclear conflict with west in the framework of game theories. And on this base we present negotiation methods and the diplomacy of confidence- building between parties. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran's nuclear program
  • United States of America
  • Europe Union
  • Game Theory
  • confidence- building
  • 5+1 Group