تحلیل دانش اندیشة سیاسی در ایران با تأکید بر منابع دانشگاهی

نوع مقاله: علوم سیاسی از منظر ایرانی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی (مسائل ایران)، دانشگاه یاسوج (نویسنده مسئول)

3 کارشناس ارشد اندیشه سیاسی اسلام و ایران

چکیده

دانش اندیشه سیاسی عنوانی است که به نیازهای علمی و اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بنیان سیاست و زندگی سیاسی اشاره می‌کند. در ایران، اندیشه سیاسی در طول تاریخ فراز و نشیب بسیاری بر خود دیده است و مدت زمان اندکی است که در دانشگاه‌های ایران به‌عنوان رشته‌ای مجزا به تدریس و تحصیل آن همت گمارده شده است. بررسی و ارزیابی وضعیت منابع دانشگاهی دانش اندیشه سیاسی هدف اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد، بر این اساس تلاش شده است با ابزار تحلیل SWOT، به نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای دانش اندیشه سیاسی به‌عنوان بستر ایجاد منابع دانشگاهی دست یافته و از این مسیر راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود منابع این دانش ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Political Thought in I.R. Iran with Emphesis on Academic Resources

نویسندگان [English]

  • Masood Poorfard 1
  • Mohamad Baghery 2
  • Tayebeh Mohri Adaryani 3
چکیده [English]

Political thought is one of the most important aspect of thoughts in all countries. It is because of its role in showing the main current of political practice. So political science is must study and analysis these thoughts to understand real political life. It is necessary in Islamic Republic of Iran and authors have done it by referring to academic resources. In I.R. Iran, the political thought throughout history has seen many ups and downs and is soon to be discussed in Iranian universities as a separate discipline. The situation of the academic resources of the political thought in the main aim of this research on the basis of SWOT analysis tool. So, the article trying to recognize the strenght and weakness points and also the opportunities and threats of political thought in the context of academic resources and eventually will offer the solutions to improve the existing resources of the this knowledge. According to results we should improve the theoritical studies؛ and proffisionl studies by observing what are happening in real politics. We need positive researches to correct our theories.