التزام سیاسی در فقه امامیه

نوع مقاله: علوم سیاسی از منظر ایرانی

نویسنده

دانشیار گروه فقه دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

یکی از مباحث مهم در حوزۀ اندیشۀ سیاسی، ریشه‌یابی مسئلۀ التزام سیاسی و توجیه التزام در برابر دستورات حاکم، علی‌رغم بهره‌مندی انسان از آزادی اولیه است. نویسندگان غربی، نظریات خود را بر مبنای لزوم التزام نسبت به قراردادها و التزام در برابر تعهدات مشترک بنیان نهاده‌اند. این نظریات نتوانسته است برای تعارض و تزاحم التزامات در درون یک جامعۀ سیاسی و بین جوامع و نظام‌های سیاسی راه‌حل جامعی ارائه دهد. مبتنی بر مبانی فقه امامیه، خداوند مصدر همه التزامات است، و التزام سیاسی که التزام در برابر حاکمان مشروع است، یا به نصب الهی یا به‌واسطۀ قراردادی که انسان با حاکم در قالب بیعت یا انتخابات منعقد می‌نماید، محقق می‌شود. در فقه امامیه وجود ضوابط معین در همۀ التزامات که آن‌ها را به التزام در برابر اوامر الهی هدایت نموده‌است، موجبات حل تعارض و تزاحم التزامات را فراهم ‌می‌آورد؛ و تبعیت از دستورات حاکم عادل را که در طول تبعیت الهی است، توجیه‌پذیر می‌نماید. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در مقام تبیین منبع التزام سیاسی و وجه هماهنگی التزام سیاسی با دیگر التزامات و راه حل فقه امامیه برای مدیریت تزاحم و تعارض التزامات و جلوگیری از تخلف التزامات می‌باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory of Political Obligation in Shiite Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Asgharaga Mahdavi
چکیده [English]

Despite the human enjoyment of basic freedoms, one of the most important topics in political thought is rooting the issue of political obligation and Justify following the orders of governors. Western authors based their views on the necessity of obligation respect to the contract and common commitment. These theories have failed to offer a comprehensive solution for political conflict within a community and between communities and political systems.Based on Shiite religious principles, God is the source of all obligations.political obligation which is the obligation to the legitimate rulers, is realized by divine installed or contract which is concluded between government and society through elections or allegiance.In Shiite jurisprudence, there are certain criteria that direct all obligations to be bound by the divine orders and resolve all obligations conflicts and Justifies the following commands of just ruler, who follows the divine orders.In this paper we will explain the Sources of political obligation and the reason of coordination between Political obligation and other obligations and fiqh solution for managing conflict obligations and preventing violations by descriptive and analytical method

کلیدواژه‌ها [English]

  • political obligation
  • allegiance
  • shiite jurisprudence
  • contracts
  • conflict