تبیین رابطة فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی؛ مطالعة موردی: شهرستان ممسنی

نوع مقاله: علوم سیاسی از منظر ایرانی

نویسندگان

1  دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده عهده‌دار مکاتبات)

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

3  دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه

چکیده

توسعه فرآیندی است که در آن، جامعه از یک دوره به دورۀ جدید منتقل می‌شود. این فرآیند می‌تواند ابعاد مختلف زندگی انسان را متحول کند. توسعۀ اقتصادی به معنای رشد اقتصادی و تغییر ارزش‌ها و نهادها و مستلزمِ انجام رفتارهای خاص اجتماعی است که به فرهنگ و ویژگی‌های فرهنگی ملت، وابستگی دارد. در شهرستان ممسنی بر بنیاد ساختار اجتماعی موجود که مبتنی بر شناسه‌های سنتی و طایفه‌ای است، توسعۀ اقتصادی با فرهنگ سیاسی که ریشه در هویت جغرافیایی و انگاره‌های بین‌الاذهانی کارگزاران دارد، ارتباط معناداری دارد. پایه‌های اقتصاد ممسنی بر بازار و کشاورزی است و در گُذار به توسعۀ اقتصادی با شرایط فرهنگی موجود رابطة مستقیمی دارد. هرگونه نوسان در پایه‌های اقتصادی آن نظیر شکل‌گیری شرایط تارعنکبوتی، بر مبنای فرهنگ سیاسی موجود قابل تحلیل است. پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد و پرسش اصلی این است که چه رابطه‌ای میان فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی در شهرستان ممسنی وجود دارد؟ فرضیه پژوهش نیز این است که بین دو متغیر فرهنگ سیاسی و توسعۀ اقتصادی ارتباط معناداری وجود داشته و فرهنگ سیاسی طایفه‌ای نقش کلیدی در توسعه‌نیافتگی اقتصادی شهرستان ممسنی دارد؛ به‌عبارتی نتایج پژوهش گویای این است که به‌دلیل وجود فرهنگ سیاسی محدود- مشارکتی و طایفـه‌ای، ریسک‌پذیری اقتصاد و عملکرد نامطلوب کارگزاران در ممسنی، توسعه‌نیافتگی اقتصادی به فرهنگ سیاسی مرتبط است. روش تحقیق در این پژوهش از نوعِ توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Relationship between Political Culture and Economic Development; Case Study: Mamasani Township

نویسندگان [English]

  • Meysam Mirzaei Tabar 1
  • Vahid Sadeghi 2
  • Sayyed Mohammad Hossein Hosseini 3
چکیده [English]

Development is a process in which, the society is transferred from a period to a new one. This process can change various dimensions of human life. Economic development means economic growth and changing values and institutions that requires doing especial social behaviors that depend to culture and cultural properties of people. In Mamasani Township, given to social structure based on traditional and tribal identities, economic development has a significant relationship with political culture that depends on geographical identity and inter-subjective ideas of brokers. Mamasani is economically based on market and agriculture and is directly related to transition to economic development with present cultural conditions. Any fluctuation in its economic bases like forming cobweb conditions is analytical based on existing political culture. This research has an applied nature and the man question is that: what is the relation between political culture and economic development in Mamasani Township? According to research hypothesis, there is a significant relation between the two variables political culture and economic development. Also, the political culture has a key role economic underdevelopment of Mamasani Township. The results show that the economic underdevelopment is related to political culture because of cooperative- limited and tribal political culture, economy risk and undesirable performance of brokers in Mamasani. The research method is descriptive- analytical using library resources. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political culture
  • development
  • economic development
  • Mamasani township