سنجش رابطه اعتماد و عضویت در انجمن‌های داوطلبانه با فرهنگ سیاسی دانشجویان: مطالعه موردی، دانشجویان دانشگاه شیراز

نوع مقاله: علوم سیاسی از منظر ایرانی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی و مطالعات منطقه‌ای دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای: گرایش ایران

چکیده

فرهنگ سیاسی مدنی و دموکراتیک یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری و استمرار دموکراسی است. در این پژوهش، تأثیر سرمایه اجتماعی و عناصر مهم آن (اعتماد، تمایلات همکاری‌جویانه و عضویت و همکاری پیشین در انجمن‌های اجتماعی داوطلبانه) بر فرهنگ سیاسی در دو سطح سیستمی (نگرش‌ها و باور‌های سیاسی) و فرایندی (میزان و نوع مشارکت سیاسی و اجتماعی) با روش پیمایشی و فن پرسش‌نامه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق، جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه شیراز با حجم نمونه 373 نفر بودند. مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق عبارت‌اند از: 1. بر اساس نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره گام‌به‌گام، سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های مهم یادشده آن در حد 50 درصد در سمت‌گیری دانشجویان به فرهنگ مدنی و دموکراتیک (نگرش‌ها و رفتار مشارکتی) تأثیرگذار نشان داده شدند. 2. در آزمون دومتغیره با آماره همبستگی پیرسون، فرضیه‌های زیرمجموعه فرضیه اصلی شامل رابطه و تأثیر معنادار اعتماد، تمایلات همکاری‌جویانه و عضویت پیشین در انجمن‌های داوطلبانه بر فرهنگ سیاسی با دو مؤلفه مهم یادشده تأیید‌ شدند. 3. فرضیه‌های تحقیق در ارتباط با متغیر‌های کنترل مانند مذهب، رشته و گروه تحصیلی و مقطع تحصیلی تأیید‌ نشدند. در مجموع، یافته کلی تحقیق حاکی از آن است که دانشجویانی که سطح و میزان سرمایه اجتماعی آنان بالاتر باشد به‌مراتب، بیشتر از دیگران به فرهنگ سیاسی مدنی و دموکراتیک گرایش پیدا می‌کنند و از فرهنگ سیاسی سنتی فاصله می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Relationship between Trust and Membership in Voluntary Associations and Political Culture of University Students: Case Study, Shiraz University

نویسندگان [English]

  • Khalilollah Sardaenia 1
  • Bahman Yosefi 2
چکیده [English]

The aim of this research is to answer this basic question: How much have the political culture of university students (attitudes, beliefs and participatory behaviors) been influenced by the extent of their trust and membership in social associations (social capital)? The research method was survey with questionnaires and statistical population was all of Shiraz University students with 373 individuals as a sample. The important findings of this research are: 1. According to multivariate step- by -step regression test, trust and membership in voluntary associations and collaborative tendencies have had a 50 percent impact on the students' orientation to civic and democratic culture (attitudes and participatory behavior). 2. In bivariate test with Pearson correlation, the correlation between trust, collaborative tendencies and former membership in social associations and the political culture of students have been verified. 3. The research’s hypotheses related to control variables such as religion, educational course and educational grade have not been verified. In sum, the total finding of this research is that the students who enjoy a higher degree of social capital are more tended to civic and democratic culture than others and get distant from traditional political culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Trust
  • voluntary associations
  • Political culture
  • Shiraz university