پیش‌بینی نقش رسانه‌ها در میزان‌ تمایل شهروندان اصفهان به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

نوع مقاله: علوم سیاسی از منظر ایرانی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش، به بررسی تأثیر انواع مختلف رسانه‌ها بر روی تصمیم‌گیری افراد در مورد احتمال شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 در اصفهان پرداخته است. در این رستا، درحالی‌که تأثیر رسانه‌ها ‌بر روابط سیاسی بسیار مورد توجه بوده است، تحقیقات تجربی بسیار ناچیزی به منظور بررسی تأثیرات انواع مختلف رسانه­ها بویژه در ارتباط با عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد. بنابراین، مطالعه حاضر، با تقسیم رسانه‌ها به پنج نوع روزنامه‌ها و مطبوعات، تلویزیون، اخبار ماهواره‌ای، سایت­های خبری اینترنتی و بحث­های سیاسی درون شبکه‌های اجتماعی مجازی قصد دارد به پیش­بینی تأثیرات این رسانه­ها بر تصمیم­گیری افراد در مورد احتمال شرکت یا شرکت نکردن در‌ انتخابات ریاست­جمهوری سال 96 بپردازد. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر اصفهان در فروردین و اردیبهشت سال 1395 می­باشد که فرضیات پژوهش با حجم نمونه 350 نفری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که تنها سه رسانه شبکه­های خبری ماهواره­ای، سایت­های خبری اینترنتی و بحث­های سیاسی درون شبکه­های اجتماعی مجازی به‌عنوان متغیرهای پیش­بین بر روی تمایل به مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 تأثیر داشتند و دو متغیر مطبوعات و اخبار تلویزیونی تأثیر معنی­داری برای شرکت در انتخابات نداشتند. از سوی دیگر نتایج نشان می­دهد در‌حالی‌که ماهواره­ها باعث کاهش احتمال شرکت شهروندان در انتخابات می­شوند، اما سایت­های خبری اینترنتی و شبکه­های اجتماعی مجازی باعث افزایش احتمال مشارکت مردم در انتخابات می­شوند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of the Role of Media on the Inclination of Isfahani citizens to Participate in the 1396 Presidential Elections

نویسندگان [English]

  • Mahmoodreza Rahbar Ghazi 1
  • Hosein Masoodnai 2
  • Hamid Nasaj 1
1 Assistant Professor of political science at Isfahan University
2 Associate Professor of political science at Isfahan University
چکیده [English]

This study examines the impact of different types of media on people's decisions about the possibility of participating or not participating in the presidential election of 96's. There have been very little empirical research to evaluate the effectiveness of different types of media on the participations rates. The present study is an attempt to examine this effect, and to do so it divides the media into five categories namely  newspapers and printed media, TV news, satellite news, online news sites and social networks. The results show that only three of the above namely  satellite news channels, online news sites and social networks are going to have a decisive impact of the people’s mind regarding participating or not participating in the 1396 presidential election. The results  also show that while satellites have a negative impact on the election, the online news sites and social networks increases the likelihood of turnout in the election.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Media
  • Press
  • TV news
  • satellite news
  • online news sites
  • Social Networks
  • Iranian presidential elections

 

آشنا، حسام الدین (1380) «مخاطب‌شناسی رسانه»، نشریه پژوهش و سنجش، شماره 26.

اسماعیلی، محمدمهدی و موحدیان، احسان‌ (1388)‌ «انتخابات در نظام جمهوری اسلامی‌ و بررسی نقش رسانه ملی در آن». فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی،‌1؛ 16.

باستانی، سوسن‌ و لیلا، زمان (1392) «تأثیر استفاده از اینترنت و ماهواره بر رفتار اجتماعی جوانان: مقایسه کاربران و غیر کاربران در شهر اصفهان»، مجلۀ جامعه­شناسی ایران، دورة چهاردهم، شمارة 1.

بشلیده، کیومرث (1393)، «روش‌های پژوهش و تحلیل آماری مثال‌های پژوهشی با SPSS و AMOS»، اهواز، دانشگاه شهید چمران.

جهانگیری، جهانگیر و فاطمه، ابوترابی زارچی (1391) «بررسی تأثیر میزان استفاده از رسانه‌های جمعی بر مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه شیراز»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 28.

رزاقی، افشین (1385) نظریه‌های ارتباطات اجتماعی، تهران: نشر آسیم.

فیروزجائیان، علی اصغر و جهانگیری، جهانگیر (1387)، «تحلیـل جامعـه‌شـناختی مشارکت سیاسی»، دو فصلنامه علوم اجتماعی فردوسـی مـشهد، سـال پـنجم، شماره 1.

نیک‌ملکی، محمد؛ حسن مجیدی و محمد، خانی ­ملکوه (1394) «تأثیر شبکه­های ماهوارهای بر فرهنگ سیاسی»، مطالعات ملی، شماره 62.

مسعودنیا، حسین‌؛ رضا محمود اوغلی؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ عاطفه فروغی (1390) «بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر اصفهان)»، جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دوره 14، شماره 2.

هرسیج، حسین، محمودرضا رهبرقاضی، هادی عباس‌زاده باقی، رضا محموداوغلی (1390). «بررسی رابطه مصرف رسانه‌ای با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان»‌، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره 70.

Ancu, M and R. Cozma, (2009). MySpace politics: Uses and gratifications of befriending candidates, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 53, 4, 567–583.

Bagdikian, B. (2000), The Media Monopoly, 6th Ed., Boston: Beacon Press.

Baumgartner, J. C. and J. S. Morris, (2010). MyFaceTube politics: social networking Web sites and political engagement of young adults, Social Science Computer Review, 28, 1, 24–44.

Bengstsson. A and H. S. Christensen, (2012). The political competence of Internet participants: Evidence from Finland, London: Routledge.

Bimber B, (2003). Information and American democracy: Technology in the evolution of political power. New York: Cambridge University Press.

Blumler, J. G. (2009). Mediatizzazione in declino? Mediatization in decline?, Comunicazione Politica,1,1, 11–15.

Castells, E. (1996) The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell.

Chaffee, S.H., and Kanihan, S.F. (1997). Learning about politics from the mass media. Political Communication, 14(4), 421-430.

Corrigall-Brown, C., and Wilkes, R. (2014). Media exposure and the engaged citizen: How the media shape political participation. The Social Science Journal, 51, 408-421.

Dahlgren, P. (2009). Media and political engagement. Cambridge: Cambridge University Press.

D'Alessio, D., & Allen, M. (2000). Media bias in presidential elections: a metaanalysis. Journal of communication, 50(4), 133-156.

Diani, M. (2001). Social movement networks: Virtual and real, London: Routledge.

Ferdinand, P. (2000). The Internet, democracy and democratization.  Democratization, 7(1), 1-17.

Finkel, S. (1993). Re-examining the "minimal effects" model in recent presidential campaigns.Journal of Politics, 55, 1-21.

Gentzkow, M. (2006). Television and voter turnout. The Quarterly Journal of Economics, 121(3), 931-972.

Gentzkow, M. Shapiro, J and Sinkinson, M (2011) The Effect of Newspaper Entry and Exit on Electoral Politics, American Economic Review, 101, 7, 2980-3018.

Hamilton. A, and C J. Tolbert, (2012). Political engagement and the Internet in the 2008 U.S. Presidential elections: A panel survey, Cambridge: Cambridge University Press.

Kitchens, J. T., L, Powell, and G Williams (2003). Information, please? Information seeking, mass media, and the undecided voter. Communication Research Reports, 20:1, 73-80.

Martinelli, K.A., and Chaffee, S.H. (1995). Measuring new-voter learning via three channels of political information. Journalism and Mass Communication Quarterly, 72 (1), 18-32.

Nie N. H. and L. Erbring, (2002). Internet and society: A preliminary report, IT and Society, 1, number 1, 275–283.

Putnam, Robert D., Bowling. (2000). Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.

Schudson, M. (2002). The news media as political institutions. Annual Review of Political Science, 5,249–269.

Schweitzer ,E. J. (2012). The Mediatization of E-Campaigning: Evidence From German Party Websites in State, National, and European Parliamentary Elections 2002–2009. Journal of Computer Mediated Communication, 17, 3, 283-302.

Stanton, F. (1962) Has Television Reshaped Politics?. Columbia Journalism Review, I ,10.

Taft, R. A. (1951) Quoted in Jack Gould. Political Leaders Acclaim TV but Warn Against its Misuse. New York Times.

Tedesco J. C., (2004). Changing the channel: Use of the Internet for communicating about politics, Lawrence Erlbaum Associates.

Vitak J, P. Zube, A. Smock, C. T. Carr, N. Ellison, and C. Lampe, (2011). Its complicated: Facebook users political participation in the 2008 election, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14, 3, 107–114.

Williams C. B. and G. J. Gulati, (2007). Social networks in political campaigns: Facebook and the 2006 midterm elections, paper presented at the American Political Science Association annual meeting.