طراحی مدل بازاریابی سیاسی شناختی(عصب پایه)

نوع مقاله: علوم سیاسی از منظر ایرانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم ، جمهوری اسلامی ایران.

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی

3 عضو هیات علمی گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی،

4 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم

چکیده

بازاریابی سیاسی به عنوان یکی از علوم اجتماعی، ترکیبی از علوم بازاریابی ، علم سیاست وعلوم اجتماعی است . با توجه به این موضوع که بازاریابی سیاسی از رفتارهای موجود در واقعیت امور سیاسی به دانشگاه ها آمده است، و در دانشکده های علوم سیاسی تئوری سازی شده است، بنابراین تئوری های موجود معمولا تنها تبیین کننده واقعیت ها هستند و معمولا لایه های پنهان و عمیق تر این علم در این تئوری ها کمتر مورد توجه قرار گرفته دارد. محقق در این پژوهش ابتدا تئوری های موجود بازاریابی سیاسی را از منظر و دیدگاه خود نقد و سپس اقدام به ارائه یک مدل عصب پایه بازاریابی سیاسی که بر اساس پژوهش بدست آمده است می نماید.نگاه نویسنده در نقد مدلهای بازاریابی بین الملل بر اساس نگاه بازاریابی بوده و بر اساس این نگاه مدلها بررسی شده اند.در نهایت محقق مدل بازاریابی عصب پایه را به عنوان یک مدل کاربردی که بر اساس عملکرد عصب ها و روش کارکرد مغز انسانها شکل گرفته است ارائه می نماید. امدل به دست آمده در این پژوهش در سه سطح ارایه شده است: سطح یک سطح رای دهندگان و رای گیرندگان ،سطح دوم سطح محیط نزدیک داخل کشور که شامل رسانه داخلی و قوانیین داخلی است، می باشد و سطح سوم سطح محیط سیاسی خارج کشورکه شامل رسانه های بین المللی و نهاد های سیاسی بین الملل می باشد.در تدوین مدل از روش دلفی استفاده شده است و البته با توجه به اینکه مدل باید آزمون گردد محقق با استفاده از ابزار pls اقدام به آزمون مدل با 384 نفر پاسخگو و به روش پرسشنامه در بخش رای دهندگان نموده است.سایر قسمتهای مدل این پژوهش از روش دلفی مورد آزمون قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Cognitive Political Marketing Model (Basic Nerve)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamid Hseini 1
  • Vahid Reza Mirabi 2
  • Mohamad Hossein Ranjbar 3
  • Esmael Hasanpour 4

1 Ph.D Student in Bachelor of Business Administration at Islamic Azad University

2 Faculty member of Islamic Azad University

3 Faculty member of Islamic Azad University

4 Faculty member of Islamic Azad University

چکیده [English]

Given that political marketing has come from the behaviors of reality in political affairs to universities, and has been theorized in the faculties of political science, so existing theories are usually the only ones explaining the facts and usually the deeper and deeper layers of science, the less these theories. Is taken into consideration. Accordingly, and as political market players need a more cognitive and cognitive model for conducting political affairs, in particular, understanding the factors that influence voter behavior, they can both effectively and accurately identify voter behavior. To predict behaviors and ultimately vote to avoid errors in political forecasting and planning, the researcher first criticizes existing political marketing theories and then presents a neural (cognitive) model of political marketing. Based on research by the researcher. The author's point of view in critiquing political marketing patterns is based on the marketing perspective and has been examined on this basis. Finally, the researcher presented the cognitive marketing model (basal nerve) as a functional model based on the function of the nerves and the way the human brain works. The model presented in this study is presented in three levels: Level 1, the level of voters and voters, which focuses more on the internal and psychological issues that have cognitive origins; And there are domestic laws; the third level, the political environment abroad, which includes the international media and international political institutions. The Delphi method was used to design the model. The Delphi panel was comprised of specialists in cognitive and neuroscience, political science, and marketing science. Given that the model should be tested, the researcher used a pls tool to test the model with 384 respondents from over 18 years of Iranian political affairs inside and outside the country using a questionnaire. Other parts of the model in this study have been tested by the Delphi method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Marketing
  • Neuroscience
  • Basic Nerve Political Marketing
  • elections
  • Political Competition
  • Cognitive Sciences
آوتویت، ویلیام و باتامور، تام (1392). فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم (حسن چاوشیان، مترجم). تهران: نشر نی.

افجه‌ای، علی‌اکبر و خادمی گراشی، مهدی (1390). «الگوی مدیریت راهبردی بازاریابی سیاسی در ایران»، مجله چشم‌انداز مدیریت بازرگانی. 10(3)، 50-25.

پازارگاد، بهاءالدین (1393). مکاتب سیاسی. تهران: انتشارات اقبال.

مارشمنت، جنیفر لیز (1394). بازی بازاریابی سیاسی (رسول بابایی،‌ مترجم). تهران: نشر سیته.

خیری، بهرام و عباسعلی‌زاده، منصوره (1387). «بازاریابی سیاسی؛ پیش به سوی سازمان‌های سیاسی بازار محور»، مدیریت فرهنگ سازمانی. 6(18)، 180-169.

خیری، بهرام و قاسمی، بهروز و میرابی، حمیدرضا (1390). «بررسی تأثیر ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی بر رفتار رأی‌دهندگان»، مجله مدیریت بازاریابی. 6(12)، 112-99.

طالاری، محمد و موسوی، سیدمسعود (1395). «جامعه‌پذیری سیاسی بستری برای بازاریابی سیاسی رابطه‌مند»، فصلنامه راهبرد. 25(79)، 225-199.

عبدالهی، سیامک و نصیری، منصور (1395). «بررسی نظر جان هیک درباره تجربه دینی و عصب‌شناسی»، مجله ذهن. 17(65)، 120-95.

کفاش‌پور، آذر و نجفی سیاهرودی، مهدی و علوی، سیدمسلم (1396). «فرایند بازاریابی سیاسی؛ ارائه الگوی جامع در ارتباط با جایگاه بازاریابی در سیاست»، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت بازاریابی.

لوئیس برمودز، هوزی (1395). نظریه‌های علوم شناختی (صادق خرازی، مترجم). تهران: مرکز نشر کتاب دانشگاهی.

نرگسیان، عباس و دیندار یاشار، طهماسبی (1394). «تأثیر ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی بر مشارکت سیاسی، اعتماد عمومی و انسجام ملی»، مدیریت فرهنگ سازمانی. 13(4)، 1017-995.

Baines, P. (1999). Marketing and Political Marketing in the U.S and the UK. Ph.d Thesis, University of Manchester.

Baines, P. R. and Harris, P. (2001). The Political Marketing Planning Process: Improving Image and Message in Strategic Target Areas. Marketing Intelligence & Planning.

Dean, D. and Croft, R. (2009), Reason and Choice: A Conceptual Study of Consumer Decision-Making and Voting Behaviour. Journal of Political Marketing.

Jost, John T. H and Nam, Hannah and Amodio, David M and Jay, J. Van Bavel (2014), Political neuroscience The beginning of a beautiful friendship, Advances in Political Psychology Volume35, IssueS1, February 2014.

Ryota, Kanai; Feilden, Tom; Colin Firth and Geraint Rees (2011). Political Orientations Are Correlated with Brain Structure in Young Adults, Current Biology, April 26, ª2011 Elsevier Ltd.

Solnais, C.; Andreu, Perez J.; Sanchez and Fernanez, J. (2013). The neuroscience to customer research; A Conceptual Framwork and empirical review.

Veneziano, Cecilia (2011). Political Neuromarketing: An Empirical Research on Voter Decision-making, Copenhagen Business School. CBS. Department of Marketing. MARKETING, Danmark. Institut for Afsætningsøkonomi.