بنیان‌‌‌‌های نظری گسست از سنت در جریان نواندیشی دینی در ایران

نوع مقاله: مسایل سیاسی ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بنیان‌‌‌‌های نظری گسست از سنت


در جریان نواندیشی دینی در ایران


دکتر منصور میراحمدی تاریخ دریافت: 30/10/86


حمید سجادی تاریخ پذیرش: 28/01/87


چکیده


اگر بتوان جریان‌‌‌‌های اسلامی شکل‌‌‌‌گرفته در دوران معاصر را از منظر رابطۀ دین و مدرنیته در سه جریان نواندیشی دینی، نوگرایی دینی و رادیکالیسم دینی، صورت‌‌‌‌بندی کرد؛ نواندیشی دینی جریانی فکری است که در فرایند رویارویی با مدرنیته و تلاش برای سازگار ساختن سنت فکری- دینی به آن، به گذار از سنت مذکور با نوعی شالوده‌‌‌‌شکنی فهم سنتی از دین می‌‌‌‌پردازد. نواندیشان دینی با اذعان به ناسازگاری درک گذشته از دین با مدرنیته، خصایص و الزامات آن، و با تأثیرپذیری از مبانی معرفتی و روشی مدرنیته، فهم جدیدی از دین ارائه کرده که حاصل آن گذار از سنت فکری دینی در جوامع اسلامی است. این گذار بر بنیان‌‌‌‌های نظری خاصی مبتنی است که به توضیح و تبیین آن ‌‌‌‌پرداخته می‌‌‌‌شود. بیان این اصول از حیث زمینه‌‌‌‌سازی برای نقد بعدی آن‌‌‌‌ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Theoretical Foundation of Departure from Tradition in the Course of Religious New Thinking in Iran

نویسندگان [English]

  • Dr. Mansur Mir Ahmad 1
  • Hamid Sajjadi 2
چکیده [English]

Theoretical Foundation of Departure from Tradition


in the Course of Religious New Thinking in Iran


Dr. Mansur Mir Ahmadi


Hamid Sajjadi


It is possible to classify the Islamic trends-established in the contemporary era in terms of relation between religion and modernity- into three types of religious new thinking, religious modernism, and religious radicalism. Taking this classification for granted, we can say religious modernity is an intellectual trend which- in the process of confrontation with modernity and in its attempt to adapt the religious intellectual tradition with modernity-makes a transition from the above- mentioned tradition with a sort of breakaway from the traditional reading of religion. Asserting the inconsistency of the traditional reading of religion with modernity along with its characteristics and requirements, and being influenced by the epistemological and methodological foundations of modernity, religious new thinkers have suggested a new reading of religion the outcome of which is transition from the religious intellectual tradition in Muslim societies. This transition rests on certain theoretical foundations which are taken into account in the present article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious new thinking
  • religious modernism
  • radicalism
  • modernity
  • religious tradition
  • transition and departure