عدالت از دیدگاه امام علی(ع)

نوع مقاله: سیاست اسلامی

نویسنده

استادیار رشته علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

عدالت از دیدگاه امام علی(ع)


دکتر جلال درخشه


چکیده: یکی از پرسش‌های پایدار و در عین حال پیچیده در تاریخ تفکر سیاسی بشر، پرسش عدالت است؛ به نحوی که همۀ اندیشمندان سیاسی در باب آن بحث کرده‌اند. اما اینکه عدالت یا امر عادلانه چیست و یا به چه نوع تصمیمی، تصمیم عادلانه اطلاق می‌شود، همواره با پاسخ‌های متفاوتی همراه شده است. در عین حال، عدالت به عنوان مقوله‌ای فراتاریخی، مسئلۀ پایای ادیان الهی و به ویژه اندیشۀ اسلامی نیز است. در اندیشۀ اسلامی عدالت به خودی خود از چنان اهمیتی برخوردار است که در قرآن کریم و نیز در سنت در باب آن بحث‌های فراوانی وارد شده و به دنبال آن به عنوان یکی از پرمناقشه‌ترین مفاهیم دینی همواره مورد واکاوی اندیشمندان مسلمان، اعم از فیلسوف و متکلم و فقیه، بوده است. در مقالۀ حاضر مقولۀ عدالت از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی(ع) بررسی می‌شود؛ به ویژه اینکه ایشان، تنها امام معصومی است که در طول تاریخ اسلام در رأس قدرت سیاسی قرار گرفته و جامعۀ اسلامی را با همۀ حوادث سیاسی پیچیده و شکاف‌های گستردۀ آن، رهبری کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Justice from the Perspective of Imam Ali (p.b.u.h)

نویسنده [English]

  • jalal Darakhsheh
چکیده [English]

Justice from the Perspective of Imam Ali (p.b.u.h)


Dr. Jalal Darakhsheh


One of the frequently-asked and complex questions in the history of the political thought of man kind is that of justice. So all political thinkers have dealt with it. The questions of “What is justice?” “What is a just act?” and “What is a just decision” have through the ages met met different responses.


In any event, justice as a beyond historical phenomenon is an eternal concern of divine religions and, in particular, Islamic thought.


Justice itself is of so high significance in Islamic thought that we find abundant discussions on the issue in the Holy Quran and the Sunna. Consequently, it has always been one of the most controversial religious concepts elaborated on by Muslim thinkers including philosophers, theologians, and jurisprudents.


The Present article attempts to survey the concept of justice from the perspective of Imam Ali (p.b.u.h). It is note-worthy that Imam Ali is the only infallible Imam throughout the history of Islam who assumed the reins of political power, and led the Mulslim community in spite of all its complex political events and the wide gaps within it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (p.b.u.h)
  • Justice
  • virtue
  • Wisdom
  • Equity
  • nondiscrimination