زمینه‌های رشد اسلام‌هراسی ساختمند در بریتانیا

نوع مقاله: علوم سیاسی از منظر ایرانی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

اسلام‌هراسی معضلی است که در اشکال مختلف تبعیض، خشونت، طرد، توهین نمایان می‌گردد و گسترش روزافزون این معضل و پیامدهای آن تأثیرات زیانباری بر جوامع مسلمانِ کشورهای غربی داشته است. گسترش و رشد اسلام‌هراسی در برخی از حوزه‌ها نظیر رسانه‌ها یا سطوح رسمی و دولتی به دلیل دامنة نفوذ گسترده، توانمندی‌ و تأثیرات عمیقی که دارند، نیازمند توجه و بررسی‌های جدی است. در بریتانیا مسلمانان بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی هستند و ازاین‌رو، توجه به اسلام‌هراسی و پیامدهای آن در این کشور ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله با بررسی اسلام‌هراسی در سطوح رسمی و دولتی بریتانیا تلاش کرده‌ایم تا پس از تعریف اسلام هراسی، مفهوم «اسلام‌هراسی ساختمند» را در کانون تحلیل خود از موضوع قرار دهیم. بنابراین، سؤال و بررسی اصلی این مقاله چگونگی شکل‌گیری اسلام‌هراسی ساختمند به ویژه پس از یازده سپتامبر است. مباحث در دو محور کلی ارائه شده است. نخست، اسلام‌هراسی ساختمند در چارچوب‌های نظری و قانونی (با نگاهی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و برخی از قوانین بریتانیا که به طور خاص با موضوع مذکور مرتبط هستند، نظیر قانون روابط نژادی و قوانین مبارزه با تروریسم) مورد بررسی قرار گرفته‌ و سپس اسلام‌هراسی ساختمند در چارچوب‌های عملی و اجرایی (نظیر اقدامات پلیس و سایر تهادهای اعمال قانون و نیز تبعیض در اجرای قوانین ضد تروریستی) بحث شده است. مقاله در پی بیان این است که ساختار رسمی و قانونی بریتانیا، در بخش وضع و اجرای قوانین، نتوانسته به طور شایسته از حقوق مسلمانان (به عنوان یک اقلیت مذهبی) حمایت کند و در نتیجة این امر در سال‌های گذشته شاهد شکل‌گیری نوع خاصی از اسلام‌هراسی و تبعیض ضد مسلمانان بوده‌ایم که آن را تحت عنوان اسلام‌هراسی ساختمند مفهوم‌سازی کردیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Background of the Growth of Islamophobia in Britain

نویسندگان [English]

  • Kavoos Seyyed Emami 1
  • Seyyed Mohammad Mahdi Hoseini Faeq 2
چکیده [English]

 
Islamophobia is a complex of discrimination, violence, rejection and insult, the expansion of which had harmful influence in Muslim communities in the western countries. The growth of Islamophobia in some domains such as media or formal and governmental levels necessitates serious attention due to its intensity. In Britain, especially, Muslims make the largest religious minority; hence the existence of Islamophobia and its consequences there must be taken more seriously. The article concentrates on Islamophobia at informal and formal levels in the British society and after presenting a definition of the issue it brings the concept of structured Islamophobia especially in the aftermath of September 11 into focus. The discussion is divided into two categories. First, an investigation into pertinent theoretical and legal frameworks (with a look at the European convention of human rights and some other British laws such as ethnic-relation Act, and anti-terrorism Acts), and second a discussion of this phenomenon in practical and executive domains (such as disciplinary measures of the police and other law implementation groups and the existence of discrimination in anti-terrorist Acts). It is intended to explain that the formal and legal structure of British society both in the realm of legislation and execution, has failed to provide adequate support for Muslims as a minority group. The result is the formation, in recent years, of a special kind of Islamophobia and discrimination against Muslims, that we have formulated as structured Islamophobia

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamophobia
  • Structured Islamophobia
  • Britain
  • anti-terrorist Acts
  • the European Convention of Human Rights