الگوی آونگی در تحلیل مطالبات ملّی: آزادی و امنیّت – استبداد و بحران

نوع مقاله: علوم سیاسی از منظر ایرانی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این نوشتار نظریه‌ای با عنوان الگوی آونگی برای تحلیل مطالبات و تحوّلات سیاسی ایران ابداع گردیده تا در مقاله‌ای دیگر برای تشرّیح علل و نتایج انتخابات سال 1388 در متن سه دهه عمر جمهوری‌اسلامی‌ایران مورد استفاده قرار گیرد. این تلاش می‌تواند برای مدیریت سیاسی آینده مفید باشد.


مفروضات این الگو حاکی از ان است که امنیّت و آزادی دو خواسته اساسی مردم هستند. امنیّت مستلزم یک دولت متمرکز و حداکثری است. اگر این دولت نقد و نظارت نشود به استبداد کشیده می‌شود. امّا آزادی نیازمند مردمی آگاه، مسؤلیت پذیر و سازمان یافته است و افت آن هرج و مرج است. پس در مسیر زمان جوامع در طلب آزادی و امنیّت هم‌چون آونگ به این سو و آن سو می روند و تاریخ‌شان ساخته می‌شود. این جریان اگر به درستی فهم و مدیریت شود می‌تواند در مرحله‌ای از تاریخ به‌جائی برسد که جامعه هم‌زمان دارای امنیّت و آزادی بوده و دوره جهش و پیشرّفت خود را آغاز کند.


الگوی ابداعی آونگی از یک سو به عنوان ابزاری برای تحلیل علمی مطالبات و تحوّلات سیاسی جامعه ایران در دو قرن اخیر به کار رفته و از سوی دیگر واقعیات سیاسی این دوران برای صحت آزمائی این نظریه کارساز هستند. «آزادی و امنیّت چیستند و چگونه تحوّل سیاسی معاصر ایران را متأثّر کرده اند؟» به عنوان دغدغه و مسأله مؤلف هستند که با روشی توصیفی ـ تبیینی بررسی شده‌اند. فرضیه این است که این دو مطالبه اساسی مردم نقش اساسی در ترسیم صورت و ماهیّت تاریخ سیاسی ایران و انقلاب اسلامی داشته‌اند و آینده را نیز شکل خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Pendular Model of Analyzing National Demands; Liberty and Security -Despotism and Crisis

نویسنده [English]

  • Dr. Mohammad Qismatzadeh
چکیده [English]

Freedom and security are the two main desires of all societies. Therefore, providing security necessitates a powerful and centralized government. Such a powerful system needs to be monitored and reviewed; otherwise it will lead to despotism. Hence people will tend to have freedom and that will cause different social movements. It is important to remember that liberal societies need to have people who take responsibilities, are well-informed and shape an organized community. If these things do not happen, they will face chaos.


In this article the author has masterminded a new model for analyzing the developments of contemporary political history of Iran based on freedom and security demands. This is named a “Pendular Model” which intends to answer this question: “What is the meaning of freedom and security? And how these phenomena have influenced the developments in the contemporary political history of Iran?”


As an answer to this question, the author has come up with the hypothesis mentioned below and analyzes it with a descriptive and explanatory approach.


The hypothesis: Freedom and security have the fundamental role in the development of contemporary political history and the Islamic Revolution of Iran and will influence the future of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • Security
  • Islamic revolution
  • Despotism
  • Chaos
  • Constitutionalist Movement
  • Oil Nationalization Movement