دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-224 (سال سوم، بهار و تابستان 1386) 
4. مفهوم عدالت در اسلام و غرب

دکتر احمد جالینوسی؛ سارا نجف‌پور