دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-216 (شمارة دوم- پاییز و زمستان 1384)