دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384 (سال اول بهار و تابستان 1384) 
1. علمای شیعه در عصر مشروطه و انگاره سلطه غرب

صفحه 44-66

دکتر اصغر افتخاری؛ دکتر ناصر جمالزاده