دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1389 (سال ششم، بهار و تابستان 1389) 
4. انگیزه‌های سیاسی در جعل روایات مدح و ذم بلاد

صفحه 85-126

دکتر محمود کریمی؛ سعید طاووسی مسرور


5. مسائل فقه سیاسى

صفحه 127-150

دکتر نجف لک‏زایى


6. تحلیل تجارب همگرایی در جهان اسلام

صفحه 151-180

دکتر علی‌اکبر ولایتی؛ رضا سعیدمحمدی