دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1389 (سال ششم، پاییز و زمستان 1389) 
6. بسیج و اقدام سیاسی در نهضت تنباکو (1269-1270)

صفحه 177-206

دکتر علی مرشدی زاد؛ دکتر عباس کشاورز شکری؛ بابک احمدپور ترکمانی


7. عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنّی دانشگاه تهران

صفحه 207-240

دکتر زاهد غفاری هشجین؛ دکترعبدالرضا بیگی نیا؛ اکرم تصمیم قطعی