دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-194 
2. بررسی رابطۀ میان احساس محرومیت نسبی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 37-68

سیّدجواد امام جمعه‌زاده؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ امید عیسی‌نژاد؛ زهره مرندی