دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، پاییز و زمستان 1390 (سال هفتم،بهار و تابستان 1390) 
2. ولایت فقیه در اندیشه سیاسی آخوند خراسانی

صفحه 35-64

دکتر مهدی ایزدی؛ امین حسن‌وند؛ عزیزالله فضلی


5. تحلیلی سازه انگارانه از رفتار دولت های بزرگ با ایران در دوره رضا‌شاه

صفحه 149-181

دکتر محمّد عابدی‌اردکانی؛ روح‌الله نادری‌بنی؛ محسن شفیعی سیف‌آبادی


7. بازاندیشی در ابعاد و گستره مفهوم سنّت

صفحه 115-144

محمّدباقر خرمشاد؛ سیّدابراهیم سرپرست سادات