دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-96 
3. موج جدید اسلام‌گرایی در جها عرب

صفحه 31-44

سیدامیر مسعود شهرام‌نیا؛ نازنین نظیفی نائینی