دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1392 
1. اولویت‌بندی مسائل در تدوین دستور کار برای خط‌مشی‌گذاری عمومی

صفحه 5-28

علی‌اصغر پورعزت؛ سکینه بیگدلی؛ علی‌اصغر سعدآبادی


2. شروط سیاسی بی‌ثباتی

صفحه 25-49

محمدباقر خرمشاد؛ عبدالمحمود محمدی‌لرد


5. مدلسازی تأثیر «نُرم» در روابط بین‌الملل براساس نظریه بازی‌ها

صفحه 73-94

مهدی‌رضا درویش‌زاده؛ هادی آجیلی؛ اشکان کریمی دماوندی