دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-232 
3. تحلیل جنگ نرم اعتقادی، بر مبنای آموزه‌های قرآن کریم

صفحه 75-94

علی رشید پور؛ رضا اسماعیلی؛ محمد گلناری عباسی


7. تبیین رابطة فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی؛ مطالعة موردی: شهرستان ممسنی

صفحه 169-208

میثم میرزائی‌‌تبار؛ وحید صادقی؛ سید محمدحسین حسینی