دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-208 (بهار و تابستان) 
4. دگرگونی مفهوم قدرت در پرتو فناوری نوین اطلاعاتی- ارتباطی

صفحه 73-98

احمد سلطانی‌نژاد؛ محمدحسین جمشیدی؛ زهرا پوردست