دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-215 
2. گفتمان سلفیه علمی؛ سیاست پرهیزی و واسازی سلفیت وهابی

صفحه 41-69

حمداله اکوانی؛ عوض پور مهدی؛ منصور میراحمدی؛ علیرضا سمیعی اصفهانی


6. ژاک دریدا؛ شالوده‌شکنی و دموکراسی

صفحه 151-170

ساسان کرمشاهی‌؛ علیرضا آقاحسینی؛ جواد امام جمعه زاده؛ علی علی حسینی