دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، تالیف مقاله، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-210 
7. منافع ملی و عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای

صفحه 163-200

علی اکبر جعفری؛ میثم بلباسی؛ شهرام اسفندیار