دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1388 (سال پنجم، پاییز و زمستان 1388) 
3. امنیت سیاسی در اندیشۀ امام خمینی(ره)

صفحه 69-86

دکتر رضا داوری اردکانی؛ سید رضا شاکری


4. الگوی صدور انقلاب در سیاست خارجی دولت نهم

صفحه 123-150

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ فیروزه رادفر