دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 29، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-296 
9. تحلیل نظری چندپارگی هویت به مثابه بحرانی جامعه شناختی (مطالعه موردی: رژیم صهیونیستی)

صفحه 195-216

علی کمالی؛ علیرضا آقاحسینی؛ حسین مسعودنیا؛ امیر مسعود شهرام نیا


10. الگوی مذاکره در سیره‌ نبوی

صفحه 217-242

ابوذر گوهری مقدم؛ حامد کیانی مجاهد