دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 31، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-360 
2. ضعف تحقیقات کمّی در پژوهش‌های علوم سیاسی در ایران

صفحه 25-44

مهسا ادیبی؛ سید محمد علی تقوی؛ صابر مصطفوی


12. راهبرد دیپلماسی عمومی ایران در آفریقا

صفحه 275-304

مریم مرادی؛ علیرضا موسوی زاده؛ سید علی اصغر کاظمی زند؛ محمدرضا دهشیری