1. رابطۀ قانون و حکم‌رانی سیاسی در ایران معاصر (سدۀ نوزدهم و عصر مشروطه)

صفحه 1-24

حمید احمدی؛ نوذر خلیل طهماسبی


2. ضعف تحقیقات کمّی در پژوهش‌های علوم سیاسی در ایران

صفحه 25-44

مهسا ادیبی؛ سید محمد علی تقوی؛ صابر مصطفوی


3. ارزیابی مبانی پارادایمی مرامنامه احزاب ایران بعد از انقلاب(مطالعه موردی حزب جمهوری اسلامی، حزب کارگزاران)

صفحه 45-66

محمد تقی ایمان؛ منصور طبیعی؛ سینا امینی زاده


4. بایسته های روشی در نگارش پایان نامه های علوم سیاسی: مطالعه موردی پایان نامه های دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

صفحه 67-90

رضا باقری


5. استراتژی چرخش به آسیا؛ خیزش چین و سیاست امنیت ملی آمریکا در آسیا

صفحه 91-116

محمد جمشیدی؛ زکیه یزدان شناس


6. مولفه های «حیات طیّبه» در اندیشه سیاسی نوصدرائیان با تاکید بر آراء علّامه طباطبایی و شهید مطهّری

صفحه 117-144

جلال درخشه؛ حمیدرضا تبشیری


7. نظریه انتقال قدرت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 145-168

مهدی ذوالفقاری


8. بررسی تغییر در سیاست هسته ای دولت یازدهم از منظر فردگرایی تفسیری (1392-1394)

صفحه 169-190

الهام رسولی ثانی آبادی


9. غرب زدایی از دانش روابط بین الملل و پیامدهای آن برای مطالعات منطقه ای

صفحه 191-218

روح الامین سعیدی


10. آثار تحریم‌های اقتصادسیاسی ایالات‌متحده بر ورزش جمهوری اسلامی ایران

صفحه 219-246

مهدی شریعتی فیض آبادی


11. پیامدهای آزادسازی اقتصادی بر صورت بندی نخبگان حاکم در جمهوری عربی مصر

صفحه 247-274

فهیمه عباسی؛ محمد صادق کوشکی


12. راهبرد دیپلماسی عمومی ایران در آفریقا

صفحه 275-304

مریم مرادی؛ علیرضا موسوی زاده؛ سید علی اصغر کاظمی زند؛ محمدرضا دهشیری


13. راهبردهای پیشرو در پساچهل سالگی انقلاب اسلامی (تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)

صفحه 305-328

مهدی نادری؛ شهره پیرانی


14. تحلیل گفتمان مقام معظم رهبری در موضوع اهل‌سنت

صفحه 329-360

حمید هوشنگی