دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-248 (سال چهارم، پاییز و زمستان 1387) 
7. نقش فرهنگ ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 187-225

دکتر علیرضا موسوی‌زاده؛ مهدی جاودانی‌مقدم