دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-224 (سال چهارم، بهار و تابستان 1387) 
2. منطق و مبنای راهبردهای کلان امنیتی در خلیج فارس

صفحه 35-66

دکتر سید جواد امام‌جمعه‌زاده؛ مجتبی تویسرکانی