اعضای هیات تحریریه

بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه علمی دانش سیاسی

اعضای هیات تحریه دانش سیاسی با توجه به حوزه تخصصی این نشریه که بر مطالعات بومی و اسلامی سیاست استوار است، از میان اساتید برجسته و محققان صاحب اثر دعوت به همکاری شده اند.

مدیر مسئول

جلال درخشه

علوم سیاسی استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی ، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

j.dorakhshahyahoo.com

سردبیر

اصغر افتخاری

علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی . دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

eftekhariisu.ac.ir
0000-0001-8326-1190


نظریه پرداز حوزه مطالعات امنیتی با عنوان «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده»

نظریه پرداز برتر کشور در جشنواره بین المللی فارابی 

اعضای هیات تحریریه

حمید احمدی

علوم سیاسی استاددانشکده حقوق و علوم سیاسی . دانشگاه تهران.تهران.جمهوری اسلامی ایران.

www.hahmadi-persia.com/
hahmadiut.ac.ir


دکتر احمدی از اساتید برجسته در  حوزه مطالعات قومی بوده و دارای تالیف های بسیار در این زمینه هستند. 

اصغر افتخاری

علوم سیاسی استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

eftekhariisu.ac.ir
09121859770
0000-0001-8326-1190


افتخاری از بنیان گذاران مطالعات امنیتی به شکل نوین در ایران بوده و دو گفتمان سلبی و ایجابی امنیت را طراحی نموده است. او «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده» را در کرسی های نظریه پردازی ارایه و به ثبت رسانده است. به همین خاطر نیز در سال 1397 به عنوان نظریه پرداز برتر کشور در جشنواره بین المللی فارابی انتخاب و معرفی شده است. 

ابراهیم برزگر

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی . دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

barzegar.2010yahoo.com


دکتر برزگر از اساتید برجسته اندیشه سیاسی در اسلام است که با طرح ایده امکان استفاده از استعاره ها در مطالعات سیاسی و اجتماعی، توانسته چشم انداز نوینی را فراروی محققان ترسیم نماید. از ایشان تا کنون چند کتاب و مقاله در موضوع استعاره صراط و کاربرد ان در تحلیل ها منتشر شده است.

غلامرضا خواجه سروی

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

sarvisu.ac.ir

جلال درخشه

علوم سیاسی استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادقعلیه السلام. تهران. جمهور یاسلامی ایران.

ips.isu.ac.ir/dr.derakhshe.htm
j.dorakhshahyahoo.com

فرشاد شریعت

علوم سیاسی استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

shariatisu.ac.ir

یحیی فوزی

علوم سیاسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

yahyafoziyahoo.com

حمیدرضا ملک‌محمدی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی .دانشگاه تهران. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

ipsa.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=150&itemid=82&lang=fa
hamidisu.ac.ir

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی

علوم سیاسی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

tabatabaeiisu.ac.ir

ناصر جمالزاده

علوم سیاسی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

jamalzadehyahoo.com

محمدباقرحشمت زاده

علوم سیاسی دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

bagher_heshmatzadeyahoo.com

حسن مجیدی

علوم سیاسی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

majediisu.ac.ir

مدیر داخلی

احمد خادم

مدیر داخلی نشریه علمی دان شسیاسی . دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

ahmadekhademgmail.com