اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

اصغر افتخاری

علوم سیاسی استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

eftekhariisu.ac.ir
09121859770
0000-0001-8326-1190


افتخاری از بنیان گذاران مطالعات امنیتی به شکل نوین در ایران بوده و دو گفتمان سلبی و ایجابی امنیت را طراحی نموده است. او «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده» را در کرسی های نظریه پردازی ارایه و به ثبت رسانده است. به همین خاطر نیز در سال 1397 به عنوان نظریه پرداز برتر کشور در جشنواره بین المللی فارابی انتخاب و معرفی شده است.