اعضای هیات تحریریه

سردبیر

اصغر افتخاری

علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی . دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

eftekhariisu.ac.ir
0000-0001-8326-1190


نظریه پرداز حوزه مطالعات امنیتی با عنوان «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده»

نظریه پرداز برتر کشور در جشنواره بین المللی فارابی