همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

احمد خادم

مدیر داخلی نشریه علمی دان شسیاسی . دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

ahmadekhadem@gmail.com