دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تالیف مقاله، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-193 

مسایل سیاسی ایران

7. دوگانه اعتراض سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 199-228

غلامرضا خواجه سروی؛ سید جواد حسینی