1. کالبدشکافی ابعاد امنیت از منظرآیت‌الله مهدوی کنی(ره)

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 317-346

10.30497/pk.2019.2665

اصغر افتخاری؛ حسن شهباز


2. ابعاد مفهومی مدارای سیاسی در جامعه اسلامی با تأکید بر سیره آیت الله مهدوی کنی(ره)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-58

10.30497/pk.2018.2161

میلاد موحدیان؛ اصغر افتخاری


3. منظومه مفهومی خرد «امنیت اجتماعی‌شده» در سیرة پیامبر اکرم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-44

10.30497/pk.2015.1743

اصغر افتخاری


4. اصول امنیت اجتماعی‌شده در اسلام؛ مطالعه موردی: سوره‌های مبارکه اعراف، یونس و صافات

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-35

10.30497/pk.2012.774

اصغر افتخاری


5. عدالت به مثابه «تعدیل»؛ درآمدی بر نظریۀ امام خمینی(ره) در باب عدالت ملی و بین‌المللی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.51

اصغر افتخاری


6. شرعی‌سازی سیاست؛ چارچوبی معرفتی برای تحقق ایدۀ سیاست اسلامی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

10.30497/pk.2007.59

اصغر افتخاری


7. معنا و مقام مصحلت در اندیشۀ سیاسی ایرانی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1385، صفحه 7-38

10.30497/pk.2006.64

اصغر افتخاری


8. علمای شیعه در عصر مشروطه و انگاره سلطه غرب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 44-66

10.30497/pk.2005.76

اصغر افتخاری؛ ناصر جمالزاده