1. آزدای به مثابه گفتمان در ایده آلیسم غربی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-75

10.30497/pk.2018.2162

فرشاد شریعت


2. دموکراسی، بحران معنویت و رویکرد دینی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-30

10.30497/pk.2013.1425

فرشاد شریعت


3. لیبرالیسم، سکولاریسم و غرب جدید

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 61-84

10.30497/pk.2010.3

فرشاد شریعت


4. جان لاک؛ مناقشه‌های استعمار و اخلاق سرمایه‌داری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 63-84

10.30497/pk.2008.45

فرشاد شریعت


5. فلسفۀ سیاست، بورژوازی و غایات نظام سرمایه‌داری «از نگاه روسو و مارکس»

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

10.30497/pk.2007.62

فرشاد شریعت


6. بررسی مبانی لیبرالیستی حقوق بشر با تطبیق بر آرای جان‌لاک

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 181-200

10.30497/pk.2005.82

فرشاد شریعت