1. شوروی‌هراسی و نقش آن در فرآیند سیاست خارجی پهلوی دوم

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-54

10.30497/pk.2019.2620

ناصر جمالزاده؛ محسن رحیمی نیا


2. کاربرد قاعده حفظ نظام در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی‌ (ره)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-39

10.30497/pk.2017.2010

ناصر جمالزاده؛ مجتبی باباخانی


3. علت‌کاوی انشعاب جریان‌های سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-143

10.30497/pk.2015.1747

ناصر جمالزاده؛ سید محمد صادق کاظمی


4. جامعه¬شناسی تاریخی دولت: گسست در پیوند نخبگان و ساخت دولت در عصر صفوی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 73-106

10.30497/pk.2011.10

ناصر جمالزاده؛ احمد درستی


5. عدالت سیاسی و اجتماعی در سه رهیافت فقهی، فلسفی و جامعه‌شناختی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-25

10.30497/pk.2009.29

ناصر جمالزاده


6. علمای شیعه در عصر مشروطه و انگاره سلطه غرب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 44-66

10.30497/pk.2005.76

اصغر افتخاری؛ ناصر جمالزاده