1. زمینه‌های ساختاری و کارگزاری نهضت ملی‌شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-90

10.30497/pk.2018.2345

عباس کشاورز شکری؛ ملیحه سالم


2. بسیج و اقدام سیاسی در نهضت تنباکو (1269-1270)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 177-206

10.30497/pk.2011.13

علی مرشدی زاد؛ عباس کشاورز شکری؛ بابک احمدپور ترکمانی


3. اندیشة تأسیس دولت مقتدر مرکزی پس از انقلاب مشروطیت (مطالعة موردی: اندیشه‌های ملک‌الشعراء بهار)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 169-197

10.30497/pk.2008.49

محسن خلیلی؛ عباس کشاورز شکری