1. تجزیه و تحلیل اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 291-320

10.30497/pk.2021.14960.2664

ابوذر گوهری مقدم؛ علیرضا بیگی


2. الگوی مذاکره در سیره‌ نبوی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 217-242

10.30497/pk.2019.2624

ابوذر گوهری مقدم؛ حامد کیانی مجاهد


3. کاربست نظریات همگرایی در طراحی مدل همگرایی منطقه‌ای در حوزه همسایگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-98

10.30497/pk.2017.2012

ابوذر گوهری مقدم؛ میثم بشیری لحاقی


4. جهانی‌شدن و تروریسم جدید: ارائه مدلی مفهومی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 183-213

10.30497/pk.2011.90

ابوذر گوهری مقدم